Regulamin świadczenia usług pcsafe

Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.
Jest to zarazem umowa na podstawie której serwis świadczy usługi.
Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów.
 • Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
 • Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.
 • Serwis nie wydaje uszkodzonych części.
 • W przypadku niemożności ustalenia daty odbioru mimo prób kontaktów ze strony serwisu po upływie 7 dni od daty wykonania naprawy zostanie naliczona opłata magazynowa w wysokości 10 zł / dzień, a sprzęt zostanie oddany dopiero po uregulowaniu powyższej opłaty.
 • Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu nie zwalnia z opłaty magazynowej.
 • Po upływie 45 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art.181 Kodeksu Cywilnego.
 • W przypadku zrezygnowania ze zlecenia naprawy klient ponosi koszt diagnozy w wysokości 150 zł.
 • Po akceptacji przedstawionej oferty zlecenia naprawy, klient zobowiązuje się do zapłaty ustalonej kwoty po zakończonej usłudze.
 • W przypadku zatajenia wad urządzenia lub jego usterek (na przykład nie poinformowania serwisu o zalaniu urządzenia) serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy lub naliczenia dodatkowej opłaty.
 • W przypadku ingerencji ze strony klienta w odesłany sprzęt gwarancja wygasa i nie obowiązuje.
 • Jeśli klient chce odstąpić od umowy na usługę, a jej wykonywanie – na jego wyraźne żądanie – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i nie zostało zakończone, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 • Klient jest świadomy, iż wszystkie świadczone usługi są usługami personalizowanymi, w związku z powyższym prawo do zwrotu mu nie przysługuje.
 • Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje po zaakceptowaniu oferowanej wyceny.
 • W przypadku napraw specjalistycznych (na przykład wymiana matrycy, wymiana płyty głównej) serwis ma prawo zażądać zadatku na poczet wykonania usługi.

Regulamin świadczenia usługi wysyłkowej – serwis Door to Door pcsafe

Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem obsługi wysyłkowej.
Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.
Jest to zarazem umowa na podstawie której serwis świadczy usługę door to door.
Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

 • Klient ponosi koszty związane z transportem sprzętu, również w przypadku reklamacji / gwarancji.
 • Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych ani przesyłek z opłatą przeniesioną na adresata.
 • Serwis nie przyjmuje przesyłek wcześniej nie ustalonych (bez uprzedniego kontaktu)
 • W przypadku nie odebrania sprzętu odesłanego do klienta (poprzez paczkomat lub kuriera) po uprzednim jego zawiadomieniu i ustaleniu daty odbioru, które nie wynika z winy przewoźnika ani serwisu, klient jest zobowiązany do pokrycia wynikających z tego tytułu kosztów w wysokości 40 zł.

Polityka prywatności – obowiązek informacyjny (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Maciej Bruzi – Tomczak MBT-GROUP z siedzibą w Gdyni ul. Żukowska 21A.
  1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail [email protected] lub adres siedziby.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania świadczonej usługi.
 4. Posiada Pan/Pani prawo:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez napisanie wiadomości email
   6. jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
   7. przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.